De deur van de brede school staat op een kier
November 2004 : Lize Bulletin (Lucia Lameiro)

De deur van de brede school staat op een kier

Lize heeft de afgelopen periode verschillende initiatieven genomen om het eigen taal onderwijs aan Zuideuropese kinderen zoveel mogelijk te waarborgen. Er zijn gesprekken geweest met ouders en leerkrachten en hun organisaties, met verschillende ambassadeurs (zie ook het vorige Lize-bulletin) en met minister Maria van der Hoeven van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OC&W). De gesprekken met minister Van der Hoeven vonden plaats naar aanleiding van de brief die Lize haar in mei 2004 stuurde. In die brief vroeg Lize de minister om op zijn minst te zorgen voor leslokalen voor het eigen taal onderwijs. Het helaas negatieve antwoord van de minister liet niet lang op zich wachten. “U geeft aan dat u het redelijk zou vinden als de Nederlandse overheid de kosten voor de huur van lokalen waarin de lessen in de eigen taal en cultuur gegeven kunnen worden, voor haar rekening zou nemen. Huisvesting van scholen is destijds gedecetraliseerd naar gemeenten. Het departement van OC&W heeft hier dus geen bemoeienis meer mee.” En even verderop schrijft de minister: “...bericht ik u dat ik niet op uw verzoek zal ingaan. Indien één van genomde lidstaten in Nederland een voorziening wenst voor het onderwijs in de eigen taal en cultuur dan zal het desbetreffende land dit dus zelf moeten organiseren en bekostigen.” Teleurstellend dus.

LOM-overleg

Toch ging Lize met enige hoop naar het LOM-overleg dat op van woensdag 7 juli met de minister plaatsvond. Op de agenda stond het toekomstig onderwijs achterstandbeleid. Lize had echter ook het onderwijs in eigen taal geagendeerd in de hoop de minister ervan te kunnen overtuigen dat als ouders en/of de eigen overheid bereid zijn om zelf de lessen te organiseren en (deels) ook te bekostigen, een bijdrage van de Nederlandse overheid op zijn plaats zou zijn. Nederland heeft namelijk ook een (economisch) voordeel als kinderen later meerdere talen goed beheersen. Naar de mening van Lize hoort dit onderwijs in een schoolgebouw plaats te vinden. Uit signalen uit het veld blijkt echter dat schoolbesturen een duwtje in de rug nodig hebben. Dit duwtje zou van de minister enerzijds en van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) anderzijds moeten komen. Minister Van der Hoeven bleek niet ongevoelig voor de argumenten van Lize en beloofde hierover te gaan praten met de VNG en met de schoolbesturen. In het kader van de ‘bredeschool’ moest het mogelijk zijn om leslokalen tegen een redelijke vergoeding beschikbaar te stellen voor eigen taal onderwijs.

Opnieuw in gesprek

Dat de minister hier serieus werk van heeft gemaakt, bleek toen Lize in september een uitnodiging van de minister ontving om verder te praten over het eigen taal onderwijs in het basis- en het voortgezet onderwijs. Uit dit gesprek dat op 14 october heeft plaatsgevonden, is de goede wil van de minister gebleken om scholen te stimuleren om leslokalen beschikbaar te stellen. Zij wil, in samenwerking met de VNG, de scholen een positief signaal geven en denkt daarbij gebruikt te maken van verschillende middelen:

· De website van de brede school (www.bredeschool.nl);

· De conferentie over de ‘bredeschool’ die op 27 januari 2005 plaatsvindt;

· Een artikel in het onderwijsblad OC&W;

· Een brochure met informatie over de mogelijkheden

om in het voortgezet onderwijs ook andere talen zoals Portugees en/of Nieuwgrieks aan te bieden. Op 14 october is afgesproken dat de minister nu gaat praten met de schoolbesturen en met de VNG om een en ander concreet vorm te geven. Lize zal bij dit proces betrokken worden en zal vooral de vinger aan de pols houden om na te gaan of deze initiatieven de huidige knelpunten oplossen. Hierbij maken wij graag gebruik van de ervaringen van ouders en hun organisaties bij het organiseren van het eigen taal onderwijs. Wij vragen u dan ook om uw positieve en negatieve ervaringen aan Lize (Dimitris Grammatikas) door te geven.

Bron: http://www.lize.nl/files/LIZE bulletin_45.pdf (Lize Bulletin / nr 45 / November 04, pagina 7)